מדיניות פרטיות


 1. כללי

משרד עורכי דין פיני בסיס ("המשרד") מעריך את פרטיותך ומחויב להגן ולשמור על המידע האישי (כהגדרתו להלן) אשר מסופק לנו על ידך, באתר האינטרנט שלנו בכתובת (bassis.co.il – "האתר"( או נאסף על ידינו במהלך שימושך באתר ו/או במסגרת אספקת השירותים המשפטיים על ידינו ("השירותים") מכוח היותך לקוח המשרד.

מדיניות פרטיות זו מתארת את האופן שבו אנו עושים שימוש במידע האישי הנוגע אליך, המטרות שלשמן נאסף המידע האישי והגורמים עימם אנו משתפים מידע זה ("המדיניות").

בשימושך באתר ו/או בעצם אספקת המידע האישי אודותיך במהלך ההתקשרות עמנו לאספקת השירותים, הינך מסכים כי נאסוף, נאחסן ונשתמש במידע אישי אודותיך בהתאם לתנאי מדיניות זו. מובהר כי אינך מחויב חוקית למסור את המידע האישי. עם זאת, אי מסירת המידע האישי עלול להקשות על מתן השירותים אשר אנו מעניקים לך או לפגוע ביעילות העבודה השוטפת עימך, כלקוח המשרד, ואף ייתכן שלא נוכל להציע לך את מלוא היקף השימוש באתר, למשל ייתכן שלא נוכל ליצור איתך קשר או להשיב לפנייתך בכל נושא.

המונחים שאינם מוגדרים במדיניות הפרטיות יהיו בעלי המשמעות המתוארת בתנאי השימוש באתר.

 1. הגדרות

למונחים הבאים תהיה המשמעות המופיעה לצידם:

"מידע אישי" כל מידע שנאסף ו/או נמסר לנו על ידיך ו/או מי מטעמך, אשר באמצעותו ניתן לזהות את נושא המידע באופן סביר, לרבות אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת עסק, תפקיד, שם הארגון, מספר טלפון/נייד וכיו"ב, כמו גם כל תוכן פניה ומידע נוסף שנמסר לנו או שנאסף במהלך כל התכתבות בינך לבין המשרד.

"שימוש באתר" כל גלישה באתר, לרבות אספקת המידע האישי אודותיך באמצעות האתר.

 1. המידע האישי שאתה מספק לנו ושאנחנו אוספים במהלך השימוש שלך באתר
 • שימוש באתר – אם תפנה אלינו באמצעות אחת מהדרכים ליצירת קשר באמצעות האתר, לרבות באמצעות דף "צור קשר", הכולל שם פרטי, שם משפחה ופרטי התקשרות (כגון כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון) או תגיש באמצעות האתר קורות חיים, אנו נאסוף את המידע האישי אודותיך אשר תמסור לנו באמצעות פניות אלה. ככל שתבקר באתר בלבד, ללא השארת מידע אישי, המידע שנאסוף אודותיך הוא כפי שמתואר בפרק ה-Cookies  במדיניות זו.
 • יוער כי איננו אוספים ביודעין, באמצעות השימוש באתר, מידע אישי אודות קטינים (מתחת לגיל 18).
 • לקוחות המשרד  – לצורך אספקת השירותים אנו אוספים מידע אישי, הכולל פרטי התקשרות, לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים ו/או עסק ומספר תעודת זהות, באמצעות טופס פתיחת לקוח וטופס הכרת לקוח.
 • מעת לעת ייתכן שנבקש ממך פרטים נוספים כדי לאפשר את ביצועו של שירות מסוים. כך לדוגמה, בפניה אלינו בבקשה כלשהי, יתכן ונבקש ממך פרטים נוספים הנוגעים לבקשתך.
 1. מטרות השימוש במידע האישי

המידע האישי שלך יעובד וישמש אותנו למטרות הבאות:

 • לאפשר לך לעשות שימוש באתר;
 • לפנות אליך כאשר אנו סבורים כי הדבר נחוץ לצורך הפעלת האתר וכדי למסור לך מידע שביקשת, ידיעונים ועדכונים אחרים ו/או למילוי התחייבות משפטית כלשהי;
 • לתהליכי גיוס עובדים למשרד;
 • לספק תמיכה ושירות ולהשיב לכל שאלה או תלונה;
 • למלא דרישה על פי הדין החל ולסייע לכל רשות או צד שלישי רלוונטיים, במקרה שאנו מאמינים בתום לב שאנו מחויבים לעשות זאת.
 1. שימוש ב-Cookies ("קוקיות")

קבצי הקוקיות הם חלקי מידע זעירים המאוכסנים בדפדפן המשתמש באתר. האתר משתמש בקבצי קוקיות לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, התאמת האתר להעדפות המשתמש האישיות, זיהוי משתמשים רשומים, ניטור וניתוח של ביצועים, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, בדיקת שימוש מאובטח באתר, אימות פרטים ועוד.

כאשר אתה מעלה נתונים באמצעות טופס מקוון, דף "צור קשר" או דרכי התקשרות אחרות, הגדרות הקוקיות עשויות לאחסן את המידע הרלוונטי שלך עבור התכתבויות עתידיות.

אם אינך מסכים לשימוש בקבצי קוקיות, באפשרותך להימנע מכך באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך, אנא היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, נטרול קבצי הקוקיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות של האתר או באתרי אינטרנט אחרים. מאחר שברוב המקרים לא קיימות אופציות המאפשרות לחסום את קבצי הקוקיות מבלי להשבית לחלוטין את הפונקציונליות והתכונות שהן מוסיפות לאתר מומלץ להשאירן בעת השימוש באתר, אך כאמור, בידך הבחירה להימנע מכך.

בנוסף, באפשרותך למחוק את קבצי הקוקיות במכשירך בכל רגע. מוצע שתעשה כן רק אם אתה משוכנע שאינך מעוניין שהאתר יותאם להעדפותיך האישיות ובמקרה שאינך מעוניין שהאתר יזהה אותך בכניסות חוזרות לדפים באתר המחייבים רישום.

 1. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים

אנו לא נעביר את המידע האישי אשר נאסף במהלך השימוש שלך באתר ו/או במהלך ההתקשרות שלך איתנו לצדדים שלישיים ללא הסכמתך, למעט במקרים הבאים:

 • ככל שנדרש לצורך פעילותו התקינה של האתר והתכנים המוצעים בו או לצורך אספקת השירותים שלנו, נשתף את המידע האישי אודותיך עם ספקי שירותים שונים כדי לספק לך את הגישה לאתר ואת השירותים שלנו.
 • אם נדרש לכך על פי צו בית משפט, בקשה של רשות רגולטורית או בהתאם לדין החל, בכפוף לחיסיון עורך דין-לקוח;
 • במקרה של הליכים משפטיים בינך לבין המשרד המבוססים על פעולות שבוצעו על ידך או במסגרת כל מחלוקת או תביעה או דרישה, ככל ויהיו, בינך לבין המשרד;
 • אם נתמזג עם גוף או משרד אחר, או נמזג את פעילות האתר עם פעילותו של גורם אחר – ובלבד שהגורם האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות זו.
 1. נתונים מצרפיים

אנו עשויים לאסוף, להשתמש ולשתף נתונים מצרפיים, למשל נתונים סטטיסטיים באמצעות כלי ניתוח סטנדרטיים, כדי ללמוד כיצד אתה ומשתמשים אחרים פועלים באתר, לתמיכה בפעולות שלנו.

נתונים מצרפיים עשויים להיגזר מהמידע האישי אך אינם נחשבים למידע אישי במונחים של הדין החל, שכן נתונים אלה לא יחשפו במישרין או בעקיפין את זהותך. לדוגמה, אנו עשויים לצבור נתוני שימוש שלך ושל משתמשים אחרים כדי לחשב את כמות המשתמשים בפונקציה מסוימת באתר.

 1. הזכויות שלך ביחס למידע האישי

בכל עת, אתה יכול לפנות אלינו ולבקש גישה למידע האישי שאנו מחזיקים אודותיך. אנו נבקש ממך לספק לנו אישורים מסוימים כדי לאמת את זהותך.

אם מצאת שמידע אישי שנשמר לגביך אינו נכון, אינו שלם, או אינו ברור או מעודכן, תוכל לפנות אלינו ולשלוח לנו בקשה מפורטת לתיקון או מחיקה של המידע. עם זאת, מכיוון שאנו משתמשים בנתונים האישיים לשיווק ודיוור ישיר, אתה זכאי, בכל עת, לבקש מאיתנו בכתב, שהמידע אודותיך יימחק ממאגר המידע שלנו ולבטל את הרישום מרשימות התפוצה שלנו. בקשות בנושא זה יש להפנות לכתובת הדואר האלקטרוני pinibassis@gmail.com

 1. שמירה ומחיקה של מידע אישי

אנו שומרים סוגים שונים של מידע אישי לתקופות שונות, בהתאם למטרות המפורטות במדיניות זו וכן בהתאם לדרישות הדין. אנו נמחק או נהפוך מידע אישי למידע אנונימי כאשר לא יהיה כל צורך בעיבוד נוסף של המידע האישי. אנו נשמור ללא הגבלת זמן נתונים מצרפיים שאינם ניתנים לזיהוי. בכל מקרה, כל עוד אתה משתמש באתר או לקוח המשרד, אנו נשמור מידע אישי אודותיך, אלא אם הדין החל מחייב אותנו למחוק אותו. מובהר כי יתכן ומחיקת המידע האישי, במקרה הצורך, אינה מיידית. ייתכן שיחלוף זמן מה עד שהעותקים השיוריים של המידע האישי ימחקו לחלוטין מהשרתים הפעילים וממערכות הגיבוי של האתר ו/או המשרד.

 1. אבטחת מידע

משרדנו משקיע מאמצים רבים כדי להגן על המידע האישי, ומיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת המידע באתר. יחד עם זאת, מערכות ההגנה ואבטחת המידע שלנו אינן חסינות לחלוטין בפני כל חדירה או גישה בלתי מורשית, ואינן מעניקות הגנה מוחלטת. אנחנו לא נישא באחריות בקשר לכל נזק שייגרם לך בעקבות חדירה ו/או שימוש בלתי מורשה ו/או גניבת מידע ממאגרינו או מהאתר.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו נעדכן מדיניות זו מעת לעת. הנוסח המחייב של המדיניות הינו הנוסח העדכני שמוצג באתר, ואתה מקבל על עצמך ומסכים למדיניות הפרטיות על כל סעיפיה.

אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות המעודכנת, אתה רשאי שלא להמשיך ולהשתמש באתר ו/או לצרוך את השירותים.

 1. פרטי התקשרות

לקבלת מידע נוסף ולכל שאלה ו/או הערה, ניתן ליצור איתנו קשר ישירות על ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת:  pinibassis@gmail.com


x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי. אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג-2013. האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולארי. מסירת מידע בפורמט נגיש – המשרד מעמיד עבור לקוחותיו אפשרות לקבלת מידע בפורמטים נגישים. מסירת המידע הינה ללא עלות ומיועדת עבור אנשים עם מוגבלות. לפניות ומידע בנושא נגישות ניתן ליצור קשר עם רכז הנגישות של המשרד שפרטיו מופיעים בהמשך ההצהרה.

נגישות המשרד

מידע אודות הנגשת המבנים ודרכי הגישה למשרדינו- קבלת קהל נעשית בתיאום מראש בלבד. כתובת המשרד: רחוב רבין 2, בסר סיטי, פתח תקווה. (קיימת חניה בתשלום במתחם בסר בקומה -2).

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.

דרכי פנייה

למרות מאמצינו להנגיש את כל חלקי האתר, יתכן ויתגלו חלקים ספציפיים שלצערנו אינם נגישים. אם נתקלתם בבעיה בנושא נגישות באתר, נשמח לקבל הערות ובקשות. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את הנגישות באתר. פרטי רכז הנגישות במשרד שם מלא: פיני בסיס טלפון : 050-4455369 דוא”ל: pinibassis@gmail.com פרסום הצהרת הנגישות הצהרת הנגישות עודכנה ביום: 1/3/2024